Privacy

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van
WebwinkelKeurmerk aan gebruiker, evenals op alle informatie,
aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die je op of via
de website www.keurmerk.info verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen:
informatie).

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van
WebwinkelKeurmerk ? Neem dan contact met ons op via
info@webwinkelkeurmerk.eu

  1. Algemeen

1.1 WebwinkelKeurmerk neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.keurmerk.info verstrekte informatie, echter kan WebwinkelKeurmerk niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2 De inhoud van de website www.keurmerk.info kun je gebruiken om
een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het
vormgeven en tenuitvoerlegging van je privacy statement, maar kan niet
worden opgevat als concreet juridisch advies. Het gebruik van de website
www.webwinkelkeumerk.eu  is op
eigen risico en voor eigen rekening. Stichting Webshop Keurmerk is niet
aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het
gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade
veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of
onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van
opzet of grove nalatigheid van Stichting Webshop Keurmerk.

1.3 Iedere aansprakelijkheid van WebwinkelKeurmerk is beperkt tot
het in totaal door WebwinkelKeurmerk aan een gebruiker in rekening
gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien WebwinkelKeurmerk niet
binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft
tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4 WebwinkelKeurmerk is niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met
inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen
of vertragen van de levering van elektronische communicatie,
interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of
door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en
transmissie van virussen.

1.5 WebwinkelKeurmerk is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop
gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten
en informatie.

1.6 WebwinkelKeurmerk is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van
deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing
zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling
die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt

Indien gewenst zal WebwinkelKeurmerk deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

  1. Links naar en van andere websites

2.1 Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders.
WebwinkelKeurmerk is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud
van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld
zijn aan de website van WebwinkelKeurmerk .

2.2 De site bevat links naar andere sites en sites van business
partners die niet tot de WebwinkelKeurmerk behoren. Wij zijn niet
aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

  1. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze
website berusten bij WebwinkelKeurmerk of bij derden welke met
toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan
WebwinkelKeurmerk Het is dan ook niet toegestaan om de website (en
onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren,
openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan
te brengen zonder voorafgaande toestemming van WebwinkelKeurmerk

  1. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd.

4.3 WebwinkelKeurmerk behoudt zicht het recht voor om deze
gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze
daarom regelmatig.

  1. Privacy Statement

WebwinkelKeurmerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. WebwinkelKeurmerk houdt zich in
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat
wij in ieder geval:

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in dit privacy statement.

- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt.

- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van

jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt.

- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze

respecteren.

Als WebwinkelKeurmerk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking
van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy
statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

WebwinkelKeurmerk
info@webwinkelkeurmerk.eu

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Stichting Webshop Keurmerk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Om lid te worden van WebwinkelKeurmerk

- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

- Het opmaken van de factuur

- Uw persoonsgegevens en webshop gegevens worden vermeld op onze
website www.webwinkelkeurmerk.eu Op deze manier kunnen consumenten
checken of u bij ons bent aangesloten. Let goed op! In uw account kunt u
onder het kopje 'Webshops' achter de url kiezen voor 'wijzigen' aldaar
kunt u de openbare gegevens te allen tijde aanpassen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

- Voorletters en achternaam;

- Tussenvoegsel;

- E-mailadres;

- Geslacht;

- Telefoonnummer;

- Rekeninggegevens;

- Bedrijfsgegevens (KvKnummer, Vestigingsnummer, Btwnummer en Adresgegevens).

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving voor Webshop Keurmerk

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming
is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Webwinkelkeurmerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige
verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens WebwinkelKeurmerk van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons
of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct
aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je
persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te
nemen.  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via info@webwinkelkeurmerk.eu.